• Statuten en Reglementen

  Protocol verantwoord sporten SV VENO

   

  Huis en gedragregels

   -Waardevolle spullen altijd thuis laten of tijdens de wedstrijd of training in bewaring geven. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld. 

  -Tijdens training en wedstrijd geen horloge, kettingen, oorringen  e.d. dragen. 

  -Ieder team maakt met trainingen altijd gebruik van dezelfde kleedkamer. 

  -Zorg dat je op tijd bent. Een kwartier voor aanvang training aanwezig zijn. 

  -De trainer is er dus eerder. 

  -Als je denkt dat je later bent, altijd doorbellen. 

  -Als je niet kunt trainen moet je altijd afbellen. 

  -Als je geblesseerd bent niet zomaar wegblijven. Ook dan even een berichtje. 

  -Indien er verzorging is geregeld, dan zeker komen. 

  -Altijd trainingspak en sportschoenen (geschikte schoenen voor een hard veld) meenemen. (vanaf D-pupillen) 

  -Schoenen met rubber noppen gebruiken. (is ons advies) 

  -De trainer zorgt ervoor dat er evenveel ballen in het rek gelegd worden als er uitgehaald zijn. 

  -Ballen indien nodig afspoelen. Klein bij klein. Groot bij groot. 

  -Ballenrekken afsluiten. 

  -Het gebruikte materiaal (o.a. pylonen, doeltjes, hesjes, ballen) wordt netjes en schoon opgeruimd. 

  -Na training of wedstrijd  schoenen buiten schoonmaken. 

  -Kleedkamer na training of wedstrijd altijd schoonmaken. Zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden. 

  -De leiding controleert na training of wedstrijd de kleedkamer. 

  -Alle spelers dienen eenheid van tenue te vertonen. (Witte broek, rood shirt en rode kousen. 

  -Scheenbeschermers zijn verplicht.(ook bij trainingen en in de zaal) 

  -Wedstrijdkleding (die centraal gewassen moet worden) sorteren. Sokken binnenste buiten keren. 

  -Veno kleding, die in bruikleen gegeven is, wordt niet voor privé doeleinden gebruikt en wordt dus niet op de training gebruikt. 

  -Na de wedstrijd altijd verplicht douchen en schone kleren aantrekken.

  -Tijdens douchen badslippers dragen. (advies) 

  -Accepteren van beslissingen van de scheidsrechter. 

  -Taalgebruik naar trainer, leider, scheidsrechter, publiek moet fatsoenlijk zijn. Dit geldt ook voor trainer en leider(s). 

  -Spelers die uit het veld gezonden worden, moeten zich meteen na de wedstrijd melden bij de trainer of leider. (excuses maken aan de scheidsrechter) 

  -Bij wangedrag worden spelers door de leiding van het veld gehaald. (Wisselen, b.v. scheidsrechter ziet het niet. Dit is preventief en is een gevoelskwestie) 

  -Voor en tijdens de wedstrijd mag er niet in sporttenue c.q. verenigingstenue gerookt of alcohol gedronken worden. 

  -In de kleedkamer wordt geen alcohol gedronken. 

  -Grensrechters en leiders roken niet tijdens de wedstrijd. 

  -De kantine niet betreden met voetbalschoenen aan. 

  -In het gehele sportcomplex wordt niet gerookt. 

  -Zaterdagmorgen wordt er in de kantine tot 12.00 uur geen alcohol geschonken. 

  -Onder de leeftijd van 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt en geconsumeerd. 

  -De sportaccommodatie wordt niet opzettelijk vernield of bevuild. Zowel uit en thuis. 

  -Na de laatste wedstrijd op zaterdag/zondag en de laatste avond trainingen door de week worden de doeltjes weer buiten het veld gezet op de betegelde plaatsen.


  4.00 Wat een ieder moet weten


  4.1 Gebruik velden
  In dit document wordt ingegaan op het gebruik van de velden van sportpark de Benten te Vollenhove.

  Versie 11 januari 2011

  Algemeen:

  De Technische Commissie van s.v. V.E.N.O., hierna te noemen TC is belast met het toezien op het gebruik van de velden op het sportpark "de Benten".

  De TC coördineert het gebruik van de velden. Alle activiteiten t.b.v. het gebruik van de velden gaan in overleg met een van de afgevaardigden van de TC, deze worden jaarlijks aangewezen. De eveneens door de TC benoemde consuls beoordelen geschiktheid velden voor wedstrijden c.q. trainingen . Een consul hoeft geen lid van de TC te zijn. Er kunnen meerdere consuls aangesteld worden

  Aan het begin van het seizoen maakt de TC en JC een veldindeling voor de trainingen,deze veldindeling blijft van kracht tot de nieuwe veldindeling (voor het volgende seizoen) is vastgesteld.

  Dit betekent dat de oude indeling van toepassing kan zijn tot in het volgende seizoen.

  Van de veldindeling kan niet worden afgeweken zonder toestemming van de TC en JC.

  Aan de trainers word aan het begin van het seizoen duidelijk gemaakt wie er consul zijn, wie er in de TC zit en wie de afgevaardigden van de TC zijn.

  Wedstrijdcoördinatoren geven de wedstrijden door aan de terreinknecht en consul.

  Aanwijzingen van de TC dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.

  De velden op sportpark de Benten zijn in te delen als wedstrijdvelden en trainingsvelden.

  Topografie:

  Veld 1 is het veld dat, bij binnenkomst via hoofdingang, het meest rechts gelegen is. Dit veld is enkel en alleen bedoeld voor wedstrijden

  Veld 2 is het veld dat , bij binnenkomst via hoofdingang, het meest links gelegen is. Dit veld is hoofdzakelijk bedoeld voor wedstrijden, dit veld kan echter ook gebruikt worden voor trainingen uitsluitend na toestemming TC

  Veld 3 is het veld dat , bij binnenkomst via hoofdingang, het meest veraf gelegen is. Dit veld is bedoeld voor trainingen en wedstrijden

  Het trainingsveld is het veld dat als enige niet in de lengte richting maar in de breedte richting ligt t.o.v. kantine. Dit veld is bedoeld voor trainingen.

  De functie van een veld kan wijzigen als de omstandigheden daarom vragen.

  Definitie gebruiker

  Gebruikers zijn mensen die trainen geven aan een of meerdere teams van sv V.E.N.O. en als zo danig zijn aangesteld door de TC.

  Teams welke een wedstrijd spelen volgens het wedstrijd schema op gesteld door de wedstrijd coördinator. Dit kunnen zowel door de K.N.V.B. als door V.E.N.O. georganiseerde wedstrijden zijn.

  Dit document is een aanvulling op de al bestaande documenten van de sv V.E.N.O. met betrekking tot gebruik van velden. De al bestaande afspraken blijven van kracht.

  In alle gevallen dat dit document niet voorziet beslist de TC.

   


  4.2 Horeca vergunning sv V.E.N.O.

  1. De V.E.N.O. kantine draait op horeca papieren van privé personen. Bij geconstateerde overtreding kunnen de papieren en de vergunning ingetrokken worden, met alle gevolgen van dien.
  2. De K.N.V.B. normen geven aan dat een kantine maximaal anderhalf uur na een wedstrijd of training geopend mag zijn. Bij sv V.E.N.O. zijn we al coulant door de sluitingstijden in het weekend te bepalen op 19.00 uur.
  3. Bij overtreding van het rookverbod en de door V.E.N.O. gehanteerde sluitingstijden kan aan V.E.N.O. een grote boete opgelegd worden.
  4. Gemaakte afspraken met de Horeca in Vollenhove.

  Voor de vrijwilligers achter de bar geldt dan ook de afspraak: 18.30 uur laatste rondje en 19.00 uur de kantine dicht!

  Voor een overzicht van de sluitingstijden op de overige dagen van de week: zie het overzicht elders op onze V.E.N.O. site. Als Bestuur en Kantinecommissie hopen en verwachtten wij dan ook dat het een vanzelfsprekendheid is dat door een ieder de sluitingstijden en het rookverbod wordt gerespecteerd.

  4.3 Rook verbod

  Per 1 juli 2008 is de nieuwe Tabakswet van kracht. Vanaf deze datum is roken in sportaccommodaties niet meer toegestaan. Op het overtreden van deze regelgeving wordt gecontroleerd door de overheid (VWS) en bestaan forse sancties (max. boete is € 18.500).

  Ondanks het van toepassing zijn van deze nieuwe regelgeving wordt er in de sportkantine van s.v. V.E.N.O. toch nog door enkele personen gerookt.

  Het AVB van s.v. V.E.N.O. heeft over deze situatie gesproken en is van mening dat dergelijk gedrag niet kan en mag worden getolereerd. Het AVB heeft dan ook besloten om bij constatering van het overtreden van het rookverbod in de sportkantine van s.v. V.E.N.O. tot de navolgende maatregelen over te gaan:

  1ste constatering rookverbod ontzegging tot de kantine voor 1 maand.

  2de constatering rookverbod ontzegging tot de kantine voor 2 maand.

  3de constatering rookverbod ontzegging tot de kantine voor 3 maand.

  4de e.v. constatering rookverbod ontzegging tot de kantine voor 1 jaar.


  Wanneer het rookverbod wordt geconstateerd door de overheid, zal s.v. V.E.N.O. de eventuele boete verhalen op de betreffende persoon c.q. personen.


  4.4 Glaswerk en alcohol niet buiten de kantine

  De KNVB heeft richtlijnen voor wat betreft het verbod van glas en alcohol bij de sportvelden tijdens de wedstrijden, houdt men zich hier niet aan en er is een controle zal de KNVB een fikse boete opleggen aan de vereniging.

  Algemene regels KNVB: 
  Tijdens wedstrijden Fris in plastic glas/fles, mag overal worden genuttigd;

  Bier en ander alcohol: Alleen in de kantine in glas of fles, op alle andere plaatsen verboden, 
  tot 30 minuten na de laatste wedstrijd.

  Wij beseffen dat zomaar iemand zich kan vergissen en met alcohol of glaswerk naar buiten loopt of zelfs ermee langs het veld gaat staan. Wij vragen u dan dringend om hem of haar op de regels te attenderen en zo een beroep te doen tot sociale controle. sv VENO heeft het recht om de eventuele opgelegde boetes door te belasten aan de persoon/personen die deze regels hebben overtreden.


  4.5 Gebruik Kantine voor elftalfeesten

  "kantinegebruik t.b.v. sv V.E.N.O.-doeleinden"

  Aanleiding/achtergronden.
  Regelmatig komt het voor dat elftallen of leden van sv VENO de kantine huren of gebruiken voor festiviteiten. Vooral tijdens de seizoensluitingen worden enkele barbecues in de kantine gehouden. Daarnaast komen er steeds meer verzoeken vanuit leden om feestjes of partijen te mogen organiseren op ons sportcomplex en gebruik te maken van de kantinefaciliteiten.


  Sponsoren.
  Als sv VENO moeten we bij elk verzoek een zorgvuldige afweging maken hoe met de aanvragen wordt omgegaan. De partijen mogen gevierd worden, maar de middenstand van Vollenhove en omstreken mogen hier geen nadeel van ondervinden. Daarbij moet worden meegenomen dat de meeste bedrijven in Vollenhove sv VENO steunen middels sponsorcontracten.


  Afweging.
  Het AVB wil heel terughoudend omgaan met het toestaan van feesten of partijen op ons sportcomplex of in de kantine, welke niet sv V.E.N.O.-gerelateerd zijn. sv V.E.N.O.-gerelateerde feestjes, zoals bijv. de jaarlijkse elftalfeestjes, worden in principe gehonoreerd. Echter onder de volgende voorwaarden:
  - De dranken worden betrokken uit de kantine;
  - De eventuele aankopen voor bijv. vlees, salades, etc. worden betrokken bij een van de sponsoren van sv VENO.

  De coördinatie loopt via de kantinecommissie. Contactpersoon voor het seizoen 2012-2013 is Jenneke Zelhorst


  4.6 Kantinedienst

  De bezetting van de kantine wordt ingevuld door de seniorelftallen (heren en dames) en de A-jeugd. 
  Iedere maand hebben 2 teams de plicht om de bezetting van de kantinediensten op zaterdagmiddag, zondagochtend en zondagmiddag te regelen. De kantinecommissie zorgt voor een lijst met daarop aangegeven hoeveel leden aanwezig moeten zijn per dagdeel (afhankelijk van de wedstrijden). Bij thuiswedstrijden van het 1e team dienen minimaal 2 personen aanwezig te zijn. Bij het gebruik van A-junioren moet minimaal 1 senior aanwezig zijn. De leiders zorgen voor het invullen van de namen op deze lijst. Jaarlijks wordt in het leidersoverleg de verdeling van de teams vastgesteld. Als iemand is ingeroosterd en op die dag niet kan, moet hij/zij vervolgens zelf voor een vervanger zorgen. De dienstdoende leden hebben de financiële verantwoording en zorgen ook voor de afdracht hiervan. 
  Het meewerken aan de kantinedienst is geen kwestie van vrijwilligheid, maar een inspanningsverplichting. 
  Alleen in bijzondere omstandigheden en goedkeuring van het AVB kan hiervan worden afgeweken. 
  Na afloop van de kantinedienst zorgen de dienstdoende leden er voor dat alle kleedkamers en scheidsrechterskamers op slot zijn c.q. op slot worden gedaan. Tevens zorgen zij er voor dat bij het verlaten van de kantine het alarm weer in werking wordt gezet.

   

   

  4.6.1    Sanctiebeleid bij kantinedienst verzuim

  Tijdens het ALV d.d. 06-06-2012 heeft het AVB een mandaad gekregen van de aanwezige leden om de vrijblijvendheid t.a.v. de bezetting van de kantinediensten aan te scherpen. Het AVB heeft dan ook besloten om bij constatering van het niet komen opdagen tijdens de opgegeven data tot de navolgende maatregelen over te gaan:

  Tijdens het ALV van 21 november j.l. hebben de aanwezige leden het voorstel afgewezen en verzocht om een aanpassing het AVB zal deze in mei 2013 presenteren. Dit houdt niet in dat de gestelde verplichtingen hierbij komen te vervallen.

   

  4.7 Publicaties

  Elk team is vrij om publicaties te doen via de website. Men dient zelf een redactioneel stuk op te stellen. Uiteraard dient het redactioneel stuk correct te zijn jegens sv VENO, Sponsors, Personen binnen sv VENO en overige betrokkenen. Publicaties in overige media dienen altijd ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het secretariaat.

  4.8 Website

  Elk team binnen onze vereniging kan een account aanvragen voor publicatie op de officiële website van sv-veno.nl. Het account geeft toegang tot een eigen afgeschermd deel van de website waar men zelf wedstrijdverslagen en foto’s kan uploaden. Aanvraag voor een account kan via info@sv-veno.nl